You are here:

Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m. m.

 1. Mokslo metų trukmė

1.1.Mokslo metai prasideda – 2023 m. rugsėjo 1 dieną, baigiasi 2024 m. gegužės 31 d.
1.2. Ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę visus mokslo metus.
1.3. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • I pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • II pusmetis – nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

1.4. Pamokų tvarkaraščiai sudaromi, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

 1. Pamokų laikas:

12.00 – 12.45

12.45 – 13.30

13.35 – 14.20

14.25 – 15.10

15.15 – 16.00

16.05 – 16.50

16.55 – 17.40

17.45 – 18.30

18.35 – 19.20

19.25 – 20.10

 1. Atostogos mokiniams:
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų ) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros atostogos 2024 m. birželio 1 d. 2024 m. rugpjūčio 31 d.
 1. Veikla mokinių atostogų metu – savišvieta, metodiniai renginiai, meninė labdara, dalyvavimas įvairiuose meniniuose forumuose, kūrybinėse stovyklose, plenerai, projektai, koncertinės kelionės ir kt. vykdoma, vadovaujantis „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašu“, patvirtintu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-139.
 1. Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių (pagal bendrojo lavinimo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokinių dienų skaičių. Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 6-10 klasių (pagal bendrojo lavinimo mokyklą) ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokinių dienų skaičių.
 1. Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą (pateisinti per el. dienyną), ypač apie sprendimą nebelankyti mokyklos mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pranešti mokyklos administracijai ir specialybės mokytojui. Mokyklos telefonas +370 (528) 39816, el. paštas elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
 1. Nusprendus nebelankyti mokyklos, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų iki einamo mėnesio 25 dienos. Galima prašymą atsiųsti ir į mokyklos paštą. Prašymo forma yra mokyklos puslapyje.
 1. Baigus pagrindinę (muzikos, dailės) formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą, mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
 1. Baigus visas kitas mokykloje vykdomas programas, mokiniams išduodami Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus patvirtintos formos, Mokyklos baigimo pažymėjimai.

Mokinių atsiskaitymų organizavimo tvarka

Atsiskaitymai organizuojami atsižvelgiant į bendrąsias meninio ugdymo programas ir individualius ugdymo planus vieną kartą į pusmetį.

Mokykloje yra 7 metodinės grupės – fortepijono, akordeono, dainavimo ir teorinių dalykų, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, antro muzikos instrumento ir dailės. Atsiskaitymai vyksta dalyvaujant metodinės grupės vadovui, specialybės mokytojui ir vienam iš metodinės grupės mokytojų. Baigiamiesiems  egzaminams, dailės baigiamojo darbo gynimui sudaroma atskira komisija iš 3 arba 5 narių, patvirtinta mokyklos direktoriaus įsakymu. Direktorius gali kviesti į komisiją narius ir iš kitų meninio ugdymo įstaigų.

Atsiskaitymų formos organizuojamos:

kontrolinės pamokos – kartą į pusmetį;

akademiniai koncertai (atsiskaitymai) – kartą į pusmetį;

techninės įskaitos – atsižvelgiant į bendrąsias muzikinio ugdymo programas kartą mokslo metuose;

koncertai –  mokslo metų eigoje.

Dailės darbų peržiūros- pusmečio pabaigoje.

Vertinimas  vykdomas pagal mokyklos mokinių pasiekimų vertinimo tvarką dešimties balų sistemoje. Muzikos, dailės ankstyvojo ugdymo programos, pirmos pradinio muzikos, dailės FŠPU klasės, pirmos muzikos, dailės mėgėjų klasės, muzikos, dailės suaugusiųjų programos, dailės saviraiškos ugdymo programos  mokiniai balais –  nevertinami. Rašomas vertinimas –  „įskaityta“ arba „neįskaityta“

Muzikos skyriaus egzamino ir dailės baigiamųjų darbų gynimų balai yra galutiniai.Jie įrašomi į mokyklos baigimo pažymėjimus. Atsiskaitymų datos iš anksto apsvarstomos metodinėse grupėse ir numatomos mokyklos veiklos planuose. Tikslias atsiskaitymų datas metodinės grupės vadovai suderinę su direktoriaus pavaduotoju ugdymui paskelbia e-dienyne ne vėliau kaip prieš 2 savaites, o egzaminų – likus mėnesiui iki egzaminų.