You are here:

2023-2024 m. m. Dailės skyriuje vykdomos programos

Ankstyvojo dailės ugdymo programa

Tikslas: įvesti mokinį į dailės ir vizualinio meno pasaulį, supažindinti su jo įvairove ir galimybėmis. Atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus, puoselėti vaikų kūrybos spontaniškumą ir individualumą.

Programos trukmė – 1-3 metai
Mokinių amžius – 5-7 metų
Mokomi dalykai – dailės pažinimas ir raiška
Pamokų skaičius per savaitę –2 pamokos

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas: formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius, taip pat pradinius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis.

Programos trukmė – 3 metai
Mokinių amžius – 8-10 metų
Mokomi dalykai – spalvinė raiška, grafinė raiška, erdvinė raiška, dailės pažinimas ir reflektavimas.
Pamokų skaičius per savaitę – pirmais metais –  4 pamokos, antrais ir trečiais  – 7 pamokos

Mokiniams, baigusiems pilną 3 metų kursą, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Mokiniams, baigusiems 1-2 metų kursą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas: kompleksiškai ugdyti daile, ugdyti dvasines ir kūrybines mokinių išgales, padėti įgyvendinti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškam ir aktyviam dalyvavimui meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – nuo 11 metų
Mokomi dalykai – piešimas, tapyba, erdvinė plastika, kompozicija, dailėtyra.

Pamokų skaičius per savaitę – 12 pamokų

Mokiniams, baigusiems 3-4 metų kursą ir pristačiusiems baigiamuosius darbus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. Mokiniams, baigusiems 1-2 metų kursą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Dailės išplėstinio (tikslinio) ugdymo programa

Tikslas – nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios saviraiškos poreikius.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – rekomenduojama mokiniams, baigusiems pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą
Mokomi dalykai – piešimas, tapyba, keramika, tekstilė, grafika, dizainas.
Pamokų skaičius per savaitę – programos mokiniai renkasi vieną-tris mokomuosius dalykus individualiai.

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Dailės mėgėjų ugdymo programa

Tikslas: nuosekliai ir sistemiškai plėtoti dailės srities žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios saviraiškos poreikius.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – nuo 11 metų
Mokomi dalykai – piešimas, tapyba, keramika, tekstilė, grafika, dizainas.
Pamokų skaičius per savaitę – 6 pamokos (mokiniui paliekama galimybė rinktis dalykus). Mėgėjų programos mokiniai turi galimybę pasirinkti mažiausiai vieną mokomąjį dalyką, bet ne daugiau trijų

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Dailės saviraiškos ugdymo programa (įgyvendinama atsižvelgus į mokyklos finansines galimybes ir turimus materialinius išteklius)

Tikslas: tenkinti įvairaus amžiaus vaikų meninius ir kūrybinius poreikius, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – nuo 7 metų iki 10 metų amžiaus.
Mokomi dalykai – pasirenkamasis dalykas (tapyba, piešimas, dizainas, tekstilė, keramika ir grafika)

Pamokų skaičius per savaitę – 2 pamokos

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Suaugusiųjų dailės mėgėjų ugdymo programa   

Tikslas: Atrasti savyje kūrėją, išbandyti nežinomas dailės šakas, ieškoti saviraiškos ir tobulėjimo galimybių pasitelkiant meninę raišką kaip tobulėjimo ir relaksacijos priemonę.

Programos trukmė – 4 metai
Amžius – nuo 18 metų
Mokomi dalykai – tapyba, keramika, piešimas, dizainas, grafika.
Pamokų skaičius per savaitę – 6 pamokos (programos dalyviui paliekama galimybė rinktis dalykus. Vienas dalykas – 2 akademinės valandos).

Dalyviams, baigusiems programą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Specialiųjų poreikių mokinių meninio ugdymo programa

Tikslas: įtraukti mokinius į dailės ugdymo procesą, suteikti pozityvios bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, sudaryti sąlygas dvasinėms, kūrybinėms ir fizinėms mokinių galioms plėtotis.

Programos trukmė – neribojama
Amžius – 18 metų
Mokomi dalykai – Keramika, tapyba, grafika.
Pamokų skaičius per savaitę – 4 pamokos

Grafinė raiška- meninio vaizdo kūrimas naudojant liniją, dėmes, štrichą. Grafinės raiškos programoje daugiausia dėmesio skiriama piešiniui, kuris dažniausiai atliekamas pieštuku, plunksna, tušinuku, anglimi. Dažniausiai naudojamos atspaudų grafikos technikos- kartono, lino raižiniai, sausos adatos technika. Pamokose suteikiamos pagrindinės teorinės žinios apie grafinės raiškos priemones bei jų panaudojimą praktiniams kūrybiniams uždaviniams išspręsti.

Spalvinė raiška– meninio vaizdo kūrimas naudojant spalvas, dėmes, potepius. Spalvinės raiškos programoje daugiausia dėmesio skiriama spalvų savybių, plastinės raiškos, tapybos priemonių ir technikų pažinimui. Mokomasi tapyti akvarelės, guašo, akrilo, aliejinės tapybos bei naujomis, mišriomis tapybos technikomis. Kūrybiniuose darbuose skatinamas interpretavimas, improvizavimas, individualaus stiliaus paieška. Atliekant užduotis, mokomasi stebėti, analizuoti, fiksuoti ir spalvinės raiškos priemonėmis perteikti spalvinį koloritą, apšvietimo charakterį, daiktų formas bei medžiagiškumą.

Erdvinė raiška – meninių objektų kūrimas iš įvairių medžiagų kopijuojant, stilizuojant, kūrybiškai interpretuojant aplinkos motyvų formas. Daugiausia dėmesio užsiėmimų metu skiriama darbui su moliu. Mokoma modeliuoti formas, jas dekoruoti. Supažindinama su keramikos technologiniais procesais. Mokiniai mokomi kurti plokščias ir tūrines formas, supažindinami su profesionalių dailininkų kūryba ir įvairių kultūrų liaudies meno stilių ypatumais.

Erdvinė plastika – erdvinės formos suvokimas (kompozicija, forma erdvėje, mažoji plastika, skulptūrinis objektas), formavimo principai, atskleidžiant jų ypatumus. Apima lipdybą, konstravimą, erdvinę plastiką, erdvinės formos kompoziciją, skulptūrines formas ir objektus, skulptūrines instaliacijas ir kt.

Kompozicija- meno kūrinio kūrimo teorijos disciplina, padedanti rasti kelią KĄ vaizduoti ir KAIP . Kūrybinės praktinės užduotys kuriamos naudojant grafinės, spalvinės ir erdvinės raiškos meninės kalbos elementus- linijas, plokštumas, spalvas, šviesą, šešėlius, tūrius. Kursas supažindina su pagrindiniais komponavimo principais- simetrine, asimetrine, centrine, moduline, statiška, dinamiška irk t. kompozicijomis. Taip pat supažindinama su pagrindiniais vaizdavimo būdais- realistiniu, abstrakčiu bei sąlyginiu.

Dailėtyra– mokomasis dalykas, kuriuo siekiama supažindinti su dailės terminologija, klasifikacija bei pasaulio ir Lietuvos meno epochomis ir stiliais.