You are here:

Šiame puslapyje pateikiami Elektrėnų meno mokyklos planai.  Strateginiame plane numatomi mokyklos veiklos prioritetiniai tikslai ir uždaviniai, veiklos rezultatai, atsižvelgiama į vietinius demografinius ir socialinius ypatumus, turimus išteklius, bendruomenės narių pasiūlymus. Veiklos plane struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įstaigos dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus. Ugdymo planas  reglamentuoja ankstyvojo, pradinio, pagrindinio meninio ugdymo programų įgyvendinimą einamaisiais mokslo metais.

Mėnesio planas
Ugdymo planas


Strateginiai planai
Metiniai veiklos planai