You are here:

Vizija

Visiems prieinama, nuolatos besimokanti ir gerą ugdymo kokybę užtikrinanti tautos ir pasaulio kultūros vertybėmis besiremianti, meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenės narį ugdanti neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Tai bus meno vertybių puoselėjimo, sklaidos, kultūrinės edukacijos centras, sudarantis palankias sąlygas ir lygias galimybes tenkinti meno pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Misija

Vykdyti prisiimtas neformaliojo ugdymo programas, per saviraiškos poreikių tenkinimą kokybiškai ugdyti ir plėtoti ugdytinių menines, kultūrines, asmenines, socialines ir kitas kompetencijas, suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymo tęstinumą meno profilio įstaigose.