You are here:

2023-2024 m. m. Muzikos skyriuje vykdomos programos

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa

Tikslas: puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, atskleisti ir lavinti vaiko muzikinius gebėjimus: muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę atmintį, ugdyti muzikos suvokimą.

Programos trukmė – 1-2 metai

Mokinių amžius – 5-6 metų
Mokomi dalykai – muzikavimas pasirinktu instrumentu: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, pučiamieji instrumentai.
Pamokų skaičius per savaitę –1 pamoka

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Pradinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas: suteikti mokiniui pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir

įgūdžius, bendrųjų bei dalykinių muzikinių kompetencijų.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – 7-10 metų
Mokomi  branduolio dalykai – atlikėjo raiška (pasirinktas instrumentas: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, gitara, trimitas, saksofonas, kornetas, eufonija, trombonas, tūba, kiti pučiamieji instrumentai), solfedžio, choras. Jie yra privalomi.

Pasirenkamieji dalykai galimi esant mokyklos finansinėms galimybėms.
Pamokų skaičius per savaitę – pirmais metais – 5 ar 6 pamokos;  2 – 4 metais – 6 ar 7 pamokos

Mokiniams, baigusiems 4 metų kursą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Pagrindinio muzikos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas: sistemiškai plėsti mokinių muzikos srities žinias, stiprinti

muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.

Mokinių amžius – nuo 11 metų
Mokomi branduolio dalykai – atlikėjo raiška (pasirinktas instrumentas: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, gitara, trimitas, saksofonas, kornetas, eufonija, trombonas, tūba,  kiti pučiamieji instrumentai), solfedžio,  muzikos istorija, choras arba orkestras arba instrumentinis ansamblis. Jie yra privalomi.

Pasirenkamieji dalykai galimi esant mokyklos finansinėms galimybėms.

Pamokų skaičius per savaitę – 7 pamokos

Mokiniams, baigusiems 4 metų kursą ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Tęstinio muzikinio ugdymo programa

Tikslas: suteikti galimybę ugdyti muzikinius gebėjimus baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir toliau tobulinti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus, ruoštis toliau mokytis aukštesnėse muzikos mokyklų pakopose (koncertinė praktika)

Programos trukmė – 2 metai

Mokinių amžius – mokiniams baigusiems meno mokyklą.
Mokomi dalykai – muzikavimas pasirinktu instrumentu: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, pučiamieji instrumentai, gitara.
Pamokų skaičius per savaitę –1 pamoka. Pamokos yra individualios, mokiniai įtraukiami į meninę praktiką, projektus, koncertinę veiklą.

Mokiniams rekomenduojama lankyti mokomuosius kolektyvus.

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Muzikos mėgėjų ugdymo programa

Tikslas: skatinti meilę muzikai, mokyti valdyti instrumentą, nesiekiant gilesnių specifinių žinių, suteikti galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį.

Programos trukmė – 4 metai
Mokinių amžius – nuo 10 metų
Mokomi dalykai – atlikėjo raiška (pasirinktas instrumentas: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, gitara, trimitas, saksofonas, kornetas, eufonija, trombonas, tūba,  kiti pučiamieji instrumentai). Galima lankyti solfedžio, muzikos istorijos, kolektyvo pamokas. Programos dalyviai gali muzikuoti pasirinktame meno kolektyve: jaunių chore, pučiamųjų, akordeonistų orkestruose, styginių, vokaliniame, gitaristų ansambliuose.

Pamokų skaičius per savaitę – 1 individuali, 2 grupinės pamokos (pasirinkus)

Mokiniams baigusiems programą, išduodamas mokyklos pažymėjimas.

Suaugusiųjų muzikos mėgėjų ugdymo programa   

Tikslas: sudaryti muzikinio ugdymosi sąlygas suaugusiems, norintiems lavinti savo muzikinius gebėjimus. Įgyvendinti nuoseklų muzikinį ugdymą, kad muzikavimas praturtintų ugdytinių dvasinį pasaulį bei bendrąją meninę bei estetinę kompetenciją. Ugdyti autentišką estetinį skonį, formuoti pagrįstus kultūros vertinimo kriterijus.

Programos trukmė – 4 metai
Amžius – nuo 18 metų
Mokomi dalykai – atlikėjo raiška (pasirinktas instrumentas: fortepijonas, smuikas, akordeonas, solinis dainavimas, gitara, trimitas, saksofonas, kornetas, eufonija, trombonas, tūba,  kiti pučiamieji instrumentai)

Programos dalyviams sudaromos galimybės plėtoti ansamblinio muzikavimo, meninės saviraiškos įgūdžius.

Pamokų skaičius per savaitę – 1 individuali pamoka ir kolektyvo valandos.

Dalyviams, baigusiems programą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa

Tikslas: susipažinti su įvairaus meno žanrų kolektyvų menine veikla, meninės išraiškos priemonėmis, plėtoti kolektyvinės kūrybinės veiklos, sceninės kultūros, interpretacijos, meninės saviraiškos įgūdžius.

Programos trukmė – 4 metai

Amžius – programą gali pasirinkti baigę meno mokyklą mokiniai bei mokiniai, nebaigę meno mokyklos ir norintys muzikuoti mokyklos kolektyve

Programoje galima dalyvauti nuo bet kurios mokslo metų kalendorinio mėnesio pirmos dienos. Pamokos – grupinės. 2 val. per savaitę

Baigus dviejų, trejų, keturių metų programą, išduodamas mokyklos baigimo pažymėjimas.

Solfedžio – muzikinio ugdymo programos branduolio dalykas.

Dalyko paskirtis – skatinti mokinių domėjimąsi muzika ir lavinti prigimtinius bendruosius muzikinius gebėjimus: ritmo, dermės, intonavimo pojūtį, klausą, muzikinę atmintį, padėti  įgyti pradinį muzikinį raštingumą. 

Muzikos istorija- muzikinio ugdymo programos branduolio dalykas.

Dalyko paskirtis – pažinti muzikinės kultūros ištakas ir raidą, stilistines ypatybes, žanrus, muzikos ir kitų menų sąveiką, kultūros epochas. 

Choras – muzikinio ugdymo programos branduolio dalykas.

Dalyko paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus, užtikrinti visapusišką muzikinį ugdymą ir padėti mokiniams įgyti chorinio dainavimo žinių ir įgūdžių.

Orkestras (pučiamųjų, akordeonistų) – muzikinio ugdymo programos branduolio dalykas.

Dalyko paskirtis – puoselėjant mokinių individualumą, padėti jiems įgyti orkestrinio muzikavimo žinių, įgūdžių, kurių reikia atsiskleisti kūrybiškumui bei artistiškumui.